Netværk

Socialdemokratiets netværk

Medlemsnetværkene er en helt unik mulighed for dig som socialdemokrat til at engagere dig i lige netop det (eller de) område(r), som står dit hjerte nærmest. Du kan være med i lige præcis det omfang, du har tid og lyst til.

Netværkene er direkte dialog mellem medlemmer og politikere. Det betyder, at du har mulighed for indflydelse på den politik vi fører, men du er selvfølgelig også meget velkommen, hvis du bare er nysgerrig efter at vide mere om et område.

Du kommer med i et netværk ved at skrive til netværksformanden for det eller de netværk, du er interesseret i, eller udfylde nedenstående netværksformular.


Her på siden kan du finde Socialdemokratiets og Socialdemokratiet Region Hovedstadens netværk samt kontaktoplysninger på det respektive netværks formand.. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen.


Netværkene fokuserer deres arbejde om specifikke politiske områder og/eller om relationerne og samarbejdet med andre samfundsinstitutioner og organisationer. De arbejder med organisatoriske eller politiske områder, der kan engagere mange på tværs af partiforeninger eller som er af mere ”særegen” karakter, end hvad der kan arbejdes med på lokalt plan.

 

Netværkenes primære formål
  • At skabe politisk debat, mobilisering og aktivisme – at række ud i partiorganisationen og skabe debat på tværs og mellem socialdemokrater
  • At arrangere en årlig konference for netværksmedlemmerne
  • At afgive en årlig beretning om sin virksomhed til Socialdemokratiets

 

Et netværk kan ikke udtale sig på Socialdemokratiets vegne, men har ret til at fremsætte forslag over for Hovedbestyrelsen til politiske udtalelser og handlingsplaner. De arbejder ikke nødvendigvis med en opgave stillet af Hovedbestyrelsen, men Hovedbestyrelsen kan søge sparring og anmode om konkrete opgaver. Netværkene sætter egne dagsordener inden for rammerne af principprogrammet. De driver selv arbejdet, bygger relationer og søger samarbejdet med relevante parter.

Netværket foreslår en forretningsorden for netværket, der godkendes af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse.

 

Sammensætning

Socialdemokratiets Hovedbestyrelse udpeger en netværkskoordinator, som er bindeled mellem netværksmedlemmer, Hovedbestyrelsen, Partikontor, ordfører/minister osv. Der er ikke en øvre grænse for antallet af netværksmedlemmer.

 

Tilrettelæggelse af arbejdet

Som udgangspunkt arbejder netværkene virtuelt og arbejder f.eks. via medlemssystemet, Facebook eller andre sociale medier efter netværkenes egne ønsker for organisering. Partikontoret stiller online mødemodul til rådighed til afholdelse af virtuelle møder. Eventuelle omkostninger til transport og fortæring dækkes ikke af partiet. Der afholdes en årlig fysisk konference for netværksmedlemmerne. Konferencerne planlægges af netværkene og med mulighed for sparring fra Partikontoret. Omkostningerne til konferencen (eventuel lokaleleje og forplejning) dækkes centralt efter aftale med Partikontoret. Regionerne opfordres til at etablere regionale netværk på de samme områder, som de centrale netværk, for at sikre tværgående forankring og synergi.

For alle med engagement og interesse indenfor det arbejdsmarkeds og beskæftigelsesmæssige – herunder tillidsvalgte i fagbevægelsen.

Formand: Peter Nielsen, Region Midtjylland

Mail: peternielsen200@gmail.com

For alle med engagement og interesse indenfor det boligpolitisk – herunder beboervalgte repræsentanter i de almennyttige boligselskaber.

Formand: Torben Brandi Nielsen, Region Midtjylland

Mail: torbenbrandi@gmail.com

For alle med engagement og interesse i ligestilling og for at få flere kvinder i politik.

Formand: Katrine Skov, Region Hovedstaden

Mail: BYRKSK@gladsaxe.dk

For alle med engagement og interesse indenfor det det internationale politiske arbejde.

Formand: Poul Breyen, Region Hovedstaden

Mail: breyen@stofanet.dk

For alle med engagement og interesse indenfor det kirkepolitiske – herunder medlemmer af menighedsrådene.

Formand: Karen Klint, Region Syddanmark

Mail: karenjklint@gmail.com

For alle med engagement og interesse indenfor kultur- og fritidslivet.

Formand: Jens Nielsen, Region Hovedstaden

Mail: jens@artana.nu

For alle med engagement og interesse for PES og EU-politik.

Formand: Jens Georg Bagge, Region Sjælland

Mail: jgbgeorg@hotmail.com

For alle med engagement og interesse for LGBTQ+ politik.

Formand: Kristoffer Appel

Mail: kristoffer@appel.dk 

For alle med engagement og interesse i ligestilling og for at få flere kvinder i politik.

Formand: Katrine Skov, Region Hovedstaden

Mail: BYRKSK@gladsaxe.dk

For alle med engagement og interesse indenfor social- og sundhedspolitik.

Formand: Mette Kjærulff, Region Nordjylland

Mail: soc.sund@net.socdem.dk

For alle med engagement og interesse indenfor det uddannelsespolitiske – herunder medlemmer af skolebestyrelser mv.

Formand: Michael Esmann, Region Sjælland

Mail: michaelesmann@outlook.dk

Netværket beskæftiger sig med vilkårene for pendlere over Øresund samt politisk samarbejde og politikudvikling i Øresundsregionen. 

Formand: Benny Haugshøj 
Mail: bodil.benny@telia.com

 

Mangler der et netværk?

Skriv til organisationssekretær Jan Ankler, hvis du har et bestemt politisk emne, som burde have sit eget netværk i Socialdemokratiet Region Hovedstaden, og du kunne tænke dig at hjælpe med at etablere dette.

Mail: ja@socregh.dk