Regionsorganisationen

Socialdemokratiet Region Hovedstaden som organisation

Region Hovedstaden er partimæssigt den største af landets fem regioner. Til gengæld er regionen arealmæssigt den mindste. Regionen rummer ca. 30 procent af alle medlemmer af Socialdemokratiet.

Regionsorganisationens opgave er at fremme Socialdemokratisk politik og politiske ideer. Regionsorganisationen står for opstilling af kandidater til EU-valgene og til regionsrådsvalgene i Region Hovedstaden. Regionsorganisationen er samtidig grundlaget for repræsentationen i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser. 

Socialdemokratiet Region Hovedstaden ledes af et repræsentantskab, der mødes en gang årligt. Mellem repræsentantskabsmøderne mødes regionsbestyrelsen fire gange årligt og drøfter overordnede organisatoriske og politiske spørgsmål. Forretningsudvalget mødes en gang om måneden og varetager den daglige ledelse af regionsorganisationen.


Socialdemokratiets tre niveauer

Der er tre niveauer i Socialdemokratiet; partiforeninger, kredse og regioner. 

 

En partiforening dækker et geografisk område inden for en kommune. Der kan være en eller flere partiforeninger i en kommune. Er der flere, samarbejder disse om opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen i en fællesledelse. Som medlem af Socialdemokratiet er man knyttet til en partiforening og det er her man udøver sin primære indflydelse.

Ledelsen af partiforeningen vælges på en generalforsamling.

 

En kreds dækker en opstillingskreds til Folketinget og består af én eller flere partiforeninger. Der hvor der kun er en partiforening i kredsen, har man ofte slået de to enheder sammen med benævnelsen kreds. Kredsen opstiller en kandidat til Folketinget.

Ledelsen af en kreds vælges på en generalforsamling for alle medlemmer i kredsen eller af et repræsentantskab hvis medlemmer er valgt på partiforeningernes generalforsamlinger.

Der er 28 opstillingskredse til Folketinget i Region Hovedstaden. Der er 29 kommuner, hvoraf Socialdemokratiet sidder på borgmesterposten i en pæn del af kommunerne.

 

En region består af kredsene i den pågældende region. Regionen opstiller kandidater til regionsrådet og til Europa-Parlamentet. Regionen vælger også medlemmerne af partiets hovedbestyrelse, der har den overordnede politiske og organisatoriske ledelse af Socialdemokratiet imellem partiets kongresser. 

Den daglige ledelse af en region (forretningsudvalget) vælges på et repræsentantskabsmøde bestående af delegerede valgt af partiforeningerne og kredsene. Bestyrelsen er sammensat af forretningsudvalget og kredsformændene i regionen.

 

Den øverste ledelse af partiet er kongressen. De delgerede til kongressen vælges af partiforeningerne og kredsene.