Vedtægt

Socialdemokratiet Region Hovedstaden

Her på siden kan du læse om vores vedtægter. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen. Følgende vedtægt blev vedtaget ved SRHs repræsentantskabsmøde den 14. maj 2023.


§ 1 Regionsorganisationens navn er: Socialdemokratiet Region Hovedstaden, S•RH

Regionsorganisationen dækker Region Hovedstaden, og er en del af den socialdemokratiske landsorganisation.

Regionsorganisationen er en nonprofit organisation.

§ 2 Regionsorganisationens formål er at virke for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

Regionsorganisationen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets love og beslutninger.

Dette gøres ved:
• at inspirere til og koordinere politiske dialoger, samarbejde om uddannelse og det organisatoriske
arbejde, herunder samarbejdet med den øvrige arbejderbevægelse.
• at formidle samarbejdet med regionens folketingskandidater, regionsrådsgruppen og kredsene.
• at formidle samarbejdet mellem regionsorganisationen, den socialdemokratiske gruppe i Regionsrådet og de socialdemokratiske borgmestre og gruppeformænd med vægt på de fælles budgetspørgsmål.
• at formidle samarbejdet med regionens øvrige organisationsled.
• at arbejde for at få og fastholde flere medlemmer.

§ 3 Regionsorganisationen varetager partiforeningernes og kredsenes fælles politiske og organisatoriske interesser og skal herunder:
• Inspirere til og koordinere politiske dialoger.
• Foretage opstilling af kandidater til regionsrådet jf. § 7, § 8 og § 9.
• Indstille forslag til kandidat(er) til Europa-Parlamentsvalget jf. § 11.
• I samarbejde med kredsene føre valgkamp for de opstillede kandidater til Regionsrådet og EuropaParlamentet.
• Samarbejde med regionsrådsgruppen jf. § 10.
• Yde bistand til kredsorganisationer og foreninger ved valgkampe.
• Samarbejde med partiforeninger og kredse om oplysnings- og uddannelsesvirksomhed.
• Koordinere samarbejdet mellem folketingskandidater, hovedbestyrelses-, regionsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer.
• Sørge for et nøje samarbejde mellem samtlige foreninger, fællesledelser og kredse i regionen.
• Samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse
• Løse opgaver fra andre led i organisationen jf. § 13.

§ 4 Regionsorganisationen bør ved udarbejdelse af opstillingsregler og opstilling af kandidater til politiske valg arbejde for reel ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2. Regionsorganisationen bør arbejde for reel ligestilling mellem kønnene f.eks. ved valg af bestyrelsesmedlemmer og ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg.

§ 5 Regionen fastlægger sit kontingent hvert år på repræsentantskabsmødet efter nærmere regler vedtaget
af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. De vedtagne kontingentsatser skal indberettes til Partikontoret efter regler vedtaget af Hovedbestyrelsen. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år, dog mindst de vejledende satser. Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og videresendes til regionsorganisationen i henhold til de vedtagne kontingentsatser

§ 6 Alle, der direkte eller indirekte varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, skal betale partiskat. Partiskatten fastsættes af repræsentantskabet for et kalenderår ad gangen. Partiskatten opkræves af regionsorganisationens kasserer og hensættes til afholdelse af valgkampe.

Stk. 2. Partiskatten udgør minimum fem procent af bruttobeløbet, der udbetales til vedkommende som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt.

Stk. 3. Regionsrepræsentantskabet kan vedtage en højere procentsats. Ingen kan dog opkræves mere end to procent i partiskat af regionsrådsformandslønnen, medmindre betalingsgrundlaget er større end regionsrådsformandslønnen. Overstigende beløb afregnes efter den høje sats.

Stk. 4. Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke er betalt senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt partiskat for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat.

§ 7 Senest på det ordinære repræsentantskabsmøde i kalenderåret forud for afholdelse af regionsrådsvalg beslutter repræsentantskabet opstillings- og afstemningsregler.

Stk. 2. Senest på det ordinære repræsentantskabsmøde i kalenderåret forud for afholdelse af regionsrådsvalg nedsætter repræsentantskabet et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra Regionsbestyrelsen og DSU-medlemmer af partiet. Herudover beslutter repræsentantskabet, hvem der skal sidde i kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Stk. 3. Regionsorganisationen skal, sammen med kredsene i regionen, føre valgkamp for de opstillede kandidater.

§ 8 Regionsbestyrelsen er ansvarlig for, at der opstilles en og kun en socialdemokratisk liste til regionsrådsvalget.

Stk. 2. Ingen medlemmer af partiet kan:
• være medlem af både Folketinget og Europa-Parlamentet.
• være medlem af både en kommunalbestyrelse og Folketinget.
• være medlem af både et regionsråd og Folketinget.
• være medlem af både en kommunalbestyrelse og et regionsråd og heller ikke opstille til begge dele samtidig.
• være medlem af både et regionsråd og Europa-Parlamentet.
• være medlem af både en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet.

Stk. 3. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

Stk. 4. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man varetager to fuldtids valgte poster.

Stk. 5. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes til Hovedbestyrelsen.

§ 9 Hver kreds indstiller én kandidat til regionsrådsvalget. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag i de enkelte kredse. Forslag til kandidater til et regionsrådsvalg skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Hvert medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Ved forslag om spidskandidat/regionsrådsformandskandidat skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Hvert medlem kan kun være stiller for én spidskandidat. Valgbare er medlemmer af partiet, der er bosiddende i regionen, og som opfylder betingelserne i Partilovens § 4. Stillererklæringen for den af kredsen indstillede kandidat skal tilstilles regionsorganisationen.

Stk. 2. Valg af kandidat til regionsrådsformandsposten sker, når der er opstillet mere end en kandidat, ved urafstemning, hvor kun medlemmer, der opfylder betingelserne i Partilovens § 4 og er bosiddende i regionen, har stemmeret.

Stk. 3. Det påhviler Regionsbestyrelsen i god tid inden urafstemningen at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer i regionen har adgang, og hvor de foreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter.

Stk. 4. Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og andre stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Stk. 5. Urafstemninger skal foregå elektronisk. Ved afstemningen må kun anvendes de af Hovedbestyrelsen godkendte elektroniske afstemningssystemer. Medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i elektronisk afstemning, skal kunne deltage skriftligt. Ved skriftlig afstemning må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som regionsorganisationen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres regionsorganisationens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, hvor mange kandidater der skal/må stemmes på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.

Stk. 6. Udsendelsen forestås af forretningsudvalget og sker på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i partiets medlemssystem. Ved skriftlig afstemning skal medlemmerne sammen med materialet have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af regionsbestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Regionsbestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.

Stk. 7. Valg af øvrige kandidater sker på et repræsentantskabsmøde, hvor kun partimedlemmer bosiddende i regionen har stemmeret og hvor der kun kan afgives stemme ved personligt fremmøde.

§ 10 Straks efter regionsrådsvalget samles ledelsen i regionsorganisationen og den nye regionsrådsgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål mv. Indkaldelsen til mødet foretages af regionsformanden.

Stk. 2. Regionsbestyrelsen skal mødes med regionsrådsgruppen mindst to gange om året for at drøfte det regionalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det regionale budget.

Stk. 3. Regionsorganisationens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne. Regionsbestyrelsen udpeger regionsorganisationens repræsentanter til deltagelse i regionsrådsgruppens møder.

Stk. 4. Regionsrådsgruppen aflægger beretning på regionsorganisationens repræsentantskabsmøde.

§ 11 Opstilling af kandidater foretages af Kongressen efter indstilling fra regionsorganisationerne.

Stk. 2. En partiforening, en kreds eller en gruppe af medlemmer kan over for regionsorganisationen, i overensstemmelse med de af kongressen vedtagne opstillingsregler, foreslå kandidater til Europaparlamentsvalget. Forslag til kandidater til et Europa-Parlamentsvalg skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Hvert medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Ved forslag om spidskandidat skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Dette gælder også, når det er en generalforsamling eller et repræsentantskab, der indstiller kandidaten. Hvert medlem kan kun være stiller for én spidskandidat.

Stk. 3. Regionsorganisationens repræsentantskab indstiller det antal kandidater i prioriteret rækkefølge, som regionen er tildelt i henhold til opstillingsreglerne.

§ 12 Hvis der ikke ved den årlige opstilling til folketinget er opstillet kandidater af begge køn til Folketinget i en storkreds i regionen, skal Regionsbestyrelsen opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet i kredsene.

Stk. 2. Suppleringskandidaten er opstillet, ind til der i storkredsen er valgt folketingskandidater af begge køn. Såfremt der afholdes valg til Folketinget i suppleringskandidatens valgperiode, har Regionsbestyrelsen suppleringskandidaten frem til udskrivelsen af næstkommende folketingsvalg eller frem til, at suppleringskandidaten selv måtte frasige sig sit mandat.

Stk. 3. Når der opstilles en suppleringskandidat, nedsætter storkredsens kredsbestyrelser en baggrundsgruppe, der støtter kandidaten mellem valgene og arrangerer valgkamp for kandidaten

§ 13 Regionen har pligt til at udføre de opgaver, der er pålagt i partiloven og yde den bistand i partiarbejdet, som partiledelsen og foreninger og kreds i regionen må anse for påkrævede.

Stk. 2. Det er Regionsbestyrelsens ansvar at opdatere partiets medlemssystem i forhold til valgte til tillidsposter i kredsen.

§ 14 Regionsorganisationens øverste myndighed er repræsentantskabet, der skal holde ordinært møde inden udgangen af andet kvartal. Repræsentantskabet indkaldes over for kredsformænd og partiforeningsformænd med en måneds varsel af Regionsbestyrelsen.

Stk. 2. Under helt særlige omstændigheder, hvor det er lovstridigt eller ikke anbefalelsesværdigt at samles i det antal, der sædvanligvis deltager i repræsentantskabsmødet, kan Regionsbestyrelsen træffe beslutning om, at repræsentantskabsmødet kan afholdes udelukkende elektronisk.

Stk. 3. Som delegerede deltager tre repræsentanter fra hver kreds, de i regionen valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer, en DSU-repræsentant, der er medlem af partiet, fra hver storkreds i regionen samt Regionsbestyrelsen. Partiforeninger opnår delegerede således: For de første 50 medlemmer 1 repræsentant. Derefter en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer indtil 350. Derudover en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer. Ved beregningen af foreningernes repræsentationsret regnes med det medlemstal, for hvilket der i gennemsnit er betalt kontingent til Partikontoret i det sidste regnskabsår. Kun medlemmer, der opfylder betingelserne i partilovens § 4, kan vælges som delegerede.

Stk. 4. Delegerede til repræsentantskabet fra partiforeninger, fællesledelser og kredse vælges i de respektive kompetente forsamlinger. Det påhviler formændene for partiforeninger, fællesledelser og kredse at anmelde de valgte delegerede på den af regionsorganisationen anviste måde. Delegerede kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde. Alle medlemmer i regionen har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret men uden stemmeret.

Stk. 5. Dagsordenen for mødet i repræsentantskabet skal indeholde:
• Regionsbestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år. Udvalg nedsat af repræsentantskabet aflægger beretning, og kassereren fremlægger Regionsbestyrelsens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.
• Hovedbestyrelsesgruppen aflægger beretning.
• Politiske beretninger fra regionsrådsgruppen og Europa-Parlamentsgruppen.
• Valg til forretningsudvalg, to revisorer samt to revisorsuppleanter. Valgbare er medlemmer i regionen, der ikke er i restance med kontingent og/eller partiskat jf. § 6.
• Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen i henhold partilovens § 16 stk. 3.
• Fastsættelse af kontingent.
• Fastsættelse af partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 5 procent iht. § 6.
• Indkomne forslag.

Stk. 6. Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en forenings- eller kredsbestyrelse og skal være indsendt til Regionsbestyrelsen senest 14 dage forud for mødet. Forslagsberettigede er også Regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen kan, i forbindelse med fremsættelsen af mere omfangsrige forslag, fastsætte særlige tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag.

Stk. 7. For at blive bragt i forslag som kandidat til forretningsudvalget eller som hovedbestyrelsesmedlem, skal en kandidat være foreslået af en foreningsgeneralforsamling eller et repræsentantskabsmøde/generalforsamling i en kreds. Forslag til kandidater skal være tilsendt Regionsbestyrelsen senest 14 dage forud for mødet. Regionsbestyrelsen er ligeledes forslagsberettiget. Nuværende medlemmer, der ønsker at genopstille, betragtes også som kandidater.
a. Til forretningsudvalget stemmes der om hver post for sig. For at opnå valg skal en kandidat have mindst 50 procent af de gyldige, afgivne stemmer. Er der ingen af kandidaterne, der opnår dette,
stemmes der igen blandt de 2 kandidater med flest stemmer i 1. runde.
b. Til Hovedbestyrelsen stemmes der samlet om posterne. Der skal stemmes på 1 mindre end det antal poster, der skal vælges til. De personer, der opnår flest stemmer til de valgbare pladser, er valgt i den rækkefølge stemmerne angiver.

Stk. 8. Regionsbestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinært møde i repræsentantskabet. Herudover skal Regionsbestyrelsen indkalde ekstraordinært møde i repræsentantskabet, hvis minimum ni kredsbestyrelser, med angivelse af motiveret dagsorden, begærer det. Det ekstraordinære møde skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 9. Indkomne forslag skal gøres tilgængelige for delegerede senest otte dage før mødet i repræsentantskabet sammen med indkaldelse og dagsorden.

Stk. 10. Regionsrepræsentantskabet fastsætter en forretningsorden for mødernes afvikling.

§ 15 Imellem møderne i repræsentantskabet ledes regionsorganisationen af en bestyrelse.

Stk. 2. Regionsbestyrelsen består forretningsudvalget valgt i henhold til § 16, kredsformændene eller en af kredsen udpeget stedfortræder, regionsrådsformanden/gruppeformanden samt en repræsentant for DSU, der er medlem af partiet, fra hver af storkredsene i regionen. Regionsbestyrelsen mødes normalt hver anden måned.

Stk. 3. Adgangsberettigede er tillige partiets valgte regionsrådsmedlemmer, partiets folketingskandidater og hovedbestyrelsesmedlemmer i regionen samt formændene for regionsorganisationens permanente udvalg.

Stk. 4. Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der i øvrigt er adgangsberettiget til Regionsbestyrelsens møder.

§ 16 Det daglige arbejde varetages under ansvar over for Regionsbestyrelsen af et af repræsentantskabet valgt forretningsudvalg. Regionsbestyrelsen fastsætter rammerne for forretningsudvalgets arbejde.

Stk. 2. Der foretages valg til arbejdsudvalget således at formand, kampagnesekretær, valgpolitisk sekretær, uddannelsessekretær samt økonomisekretær vælges i ulige år medens aktivitetssekretær, kommunikationssekretær samt organisationssekretær vælges i lige år. Økonomisekretæren skal være myndig. Der vælges hvert år en næstformand blandt forretningsudvalgets medlemmer. DSU kan udpege en repræsentant, der er medlem af partiet, til forretningsudvalget. Formanden er medlem af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Regionsbestyrelsen kan udpeges associerede medlemmer af forretningsudvalget. Associerede medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 4. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der i øvrigt er adgangsberettiget til forretningsudvalgets møder.

§ 17 Regionens medlemmer af hovedbestyrelsen samt disses personlige suppleanter, vælges på repræsentantskabsmødet i lige år for to år ad gangen. Det skal ved valget af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter sikres, at alle storkredse er repræsenteret.

Stk. 2. I tilfælde af afgang i utide kan Regionsbestyrelsen konstituere frem til førstkommende repræsentantskabsmøde

§ 18 Regionsorganisationens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december.

Stk. 2. Regionen skal henlægge midler til regionsråds- og Europa-Parlamentsvalg. Partiskattemidlerne indgår i denne henlæggelse. Regionsbestyrelsen er ansvarlig for disse midler.

Stk. 3. Offentlig støtte til regionalpolitisk arbejde anvendes efter beslutning i Regionsbestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Regionsbestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om regional partistøtte.

Stk. 4. Til udgifterne for regionsorganisationen i forbindelse med regionsrådsvalg og valg til Europa-Parlamentet henlægges nødvendige beløb. Midlerne fra indbetalt partiskat indgår i henlæggelsen. Henlæggelsen skal opføres særskilt i regnskabet.

Stk. 5. Regionsorganisationen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller efter beslutning på repræsentantskabsmødet. Regionsbestyrelsen kan give tilladelse til, at der oprettes betalingskort til brug for formand og kasserer, forudsat at der af Regionsbestyrelsen fastsættes regler for anvendelsen, herunder begrænsninger i hvor store midler der må være adgang til på de konti, hvorfra der kan hæves penge. Foreningen kan anvende netbank.

Stk. 6. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes af repræsentantskabet.

§ 19 Ændring af denne vedtægt kan kun ske efter en repræsentantskabsbeslutning med 2/3 flertal og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.

Stk. 2. Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt der ikke på et repræsentantskabsmøde er vedtaget anden vedtægt for regionsorganisationen, eller der ikke er foretaget tilretning i forhold til vedtagne ændringer i partiloven, er den til enhver tid gældende standardvedtægt for regionsorganisationer gældende