Vedtægt

Socialdemokratiet Region Hovedstaden

Her på siden kan du læse om vores vedtægter. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen.


Regionsorganisationens navn er: Socialdemokraterne i Hovedstadsregionen. Regionsorganisationen omfatter alle socialdemokratiske foreninger og kredsorganisationer indenfor regionens område. Regionsorganisationen anerkender Socialdemokraternes program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets love og beslutninger.

• At inspirere til og koordinere politiske dialoger, samarbejde om uddannelse og det organisatoriske arbejde, herunder samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse. 
• At udarbejde et valgprogram for Socialdemokraterne i Regionsrådet.
• At formidle samarbejdet med partiets regionsrådsgruppe - folketingskandidater, EU-kandidater fra regionen og kredse og foreninger i regionen.
• At formidle samarbejdet med partiets øvrige organisationsled.
• At arbejde for øget tilslutning til partiet.

Stk. 1. Lovbestemte opgaver samt opgaver fra partiledelsen.

Regionsorganisationens primære opgaver er at inspirere til og koordinere politiske dialoger, samarbejde om uddannelse og det organisatoriske arbejde samt at koordinere samarbejdet mellem de socialdemokratiske kommunale grupper i regionen. Regionsorganisationen er forpligtet til at behandle de sager, som tilstilles den fra partiledelsen og tilbagesende resultatet af behandlingen til den fastsatte tid. Regionsorganisationen skal udføre de funktioner, som lovene eller partiledelsen pålægger den. Regionsformanden skal holde alle organisatoriske led og partikontoret underrettet om nyvalg af regionsorganisationens tillidsrepræsentanter, herunder formand, næstformand, kasserer, sekretær, forretningsudvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2. Regionsrådsvalg.

Regionsorganisationen forestår opstillingen planlægningen og agitationen i forbindelse med regionsrådsvalgene og er pligtig til i god tid før regionsrådsvalget at afholde et repræsentantskabsmøde mhp. vedtagelse af valgprogram og opstilling af kandidater.

 

Stk. 3. Bistand til kredsorganisationer og foreninger ved valgkampe.

Regionsorganisationen skal bistå de lokale foreninger og kredsorganisationer ved planlægningen af regionsvalg og Europa-parlamentsvalg.

 

Stk. 4. Møder om det Regionskommunale arbejde.

Regionsbestyrelsen mødes mindst to gange om året med de socialdemokratiske regionsrådsmedlemmer og de socialdemokratiske borgmestre og gruppeformænd til drøftelse af regionens politiske arbejde.

 

Stk. 5. Deltagelsen i Regionsrådsgruppemøderne.

Regionsorganisationens formandskab deltager i regionsrådsgruppens møder og skal inddrages i beslutningsprocesserne.

 

Stk. 6. Agitation og hvervning.

Regionsorganisationen skal arbejde for at få flere medlemmer i partiet.


Stk. 7. Samarbejdsrelationer med foreningerne.

Regionens ledelse bør sørge for samarbejde mellem samtlige foreninger, kredsforeninger og kredsorganisationer og kommunale fællesledelser, samt formidle nær kontakt med folketingskandidater, Partistyrelsesmedlemmer, regionsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 8.

Der oprettes et særligt dialogforum mellem regionsorganisationen, de socialdemokratiske medlemmer af Regionsrådet og de socialdemokratiske borgmestre og gruppeformænd. Der lægges i denne sammenhæng vægt på de fælles budgetspørgsmål, der består mellem kommunerne og regionen.

Stk. 1. Opstilling til regionsrådsvalget.

Regionsbestyrelsen er ansvarlig for, at der opstilles en og kun en socialdemokratisk liste til regionsrådsvalget. Før regionsrådsvalget nedsætter regionsbestyrelsen et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra regionsbestyrelsen og DSU. Kandidater kan ikke være medlem af kandidatudvalget. Opstillingen foregår efter opstillings- og afstemningsregler, der er vedtaget på et repræsentantskabsmøde. Reglerne må ikke være i strid med partilovens ånd og bogstav. Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen.

 

Stk. 2. Valg af kandidater.

Valg af kandidat til regionsrådsformandsposten sker, når der er opstillet mere end en kandidat, ved urafstemning blandt partiets medlemmer i regionen. Kandidater til regionsrådsformand skal meddeles regionsledelsen senest 14 dage inden repræsentantskabs-/opstillingsmødet. Afstemning om kandidat til regionsrådsformandsposten skal ske særskilt og forud for afstemningen om øvrige kandidater. Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater skal den, der vælges, have mere end 50 procent af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal. Valg af øvrige kandidater sker ved et repræsentantskabsmøde, hvortil kun partimedlemmer bosiddende i regionen har stemmeret. For at være kandidat til regionsrådsvalget skal man have været medlem af Socialdemokraterne i et år på valgdagen.
Dog kan regions-repræsentantskabet dispensere fra dette med 2/3 flertal. DSU medlemmer medtager deres anciennitet fra DSU.

Hvis der ikke er opstillet folketingskandidater af begge køn i en af storkredsene, skal deltagerne i Regionens repræsentantskabsmøde fra en storkreds opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet fra kredsene. Såfremt der opstilles suppleringskandidat, nedsætter storkredsens kredsbestyrelser en baggrundsgruppe, der støtter kandidaten mellem valgene og arrangerer valgkamp for kandidaten.

For at få stemmeret på repræsentantskabsmøder skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler. Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstilles til både kommunalbestyrelse og regionsråd. For de regionale og kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én opstillingsprocedure/urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. Ønsker man at være kandidat, må man på forhånd beslutte sig for på hvilken af de to opstillingslister, man vil kandidere. Man kan derfor ikke deltage i to urafstemninger på samme tidspunkt. Såfremt en kandidat efterfølgende ønsker at kandidere på en anden liste, må kandidaten trække sig fra den 1. liste. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan partistyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. For kandidater til Folketinget gælder, at hvis valg til Folketinget falder sammen med de kommunale valg (kommunalvalg, regionsrådsvalg), kan man kun være kandidat til én forsamling, og man må derfor vælge, hvor man opstiller, inden kandidatlisterne indleveres.

Stk. 1. Regionsrepræsentantskabsmødet.

Regionsrepræsentantskabet er regionsorganisationens øverste myndighed og består af regionsbestyrelsen og delegerede valgt på kredsforeningernes og foreningernes generalforsamlinger samt regionens valgte partistyrelsesmedlemmer. Som delegerede deltager yderligere 1 repræsentant fra kommunale fællesledelser med mere end 500 medlemmer. Som delegerede deltager 5 repræsentanter fra DSU i regionen. Adgangsberettigede med taleret men uden stemmeret er partiets regionsrådsmedlemmer, partiets EU- og folketingskandidater i regionen, partiets borgmestre eller gruppeformænd i regionens kommunalbestyrelser.


Stk. 2. Beregningsgrundlag for repræsentanter.

Partiets standardvedtægt er gældende. (Udgår) Således har hver kredsorganisation 3 delegerede. Foreningerne har repræsentation efter følgende regler:

For de første 50 medlemmer 1 repræsentant. Derefter en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer indtil 350. Derefter en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer. Alle medlemmer af Socialdemokraterne er i øvrigt adgangsberettigede med taleret, men uden stemmeret. Ved beregningen af foreningernes repræsentationsret regnes med det medlemstal, for hvilket der i gennemsnit er betalt kontingent til partikontoret i det sidste regnskabsår. For at kunne udpeges til delegeret til repræsentantskabet skal vedkommende have betalt kontingent.

 

Stk. 3. Indkaldelse af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet samles minimum en gang årligt. Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af regionsbestyrelsen med 1 måneds varsel. Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en foreningsbestyrelse eller
kredsbestyrelse og skal være indsendt senest 14 dage forud for mødet. Forslagsberettigede er også regionsbestyrelsen. Indkomne forslag, udover forslag til kandidater, skal tilsendes de delegerede senest 8 dage før repræsentantskabsmødet sammen med indkaldelsen og dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af regionsbestyrelsen, eller af mindst 9 kredsbestyrelser. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter begæringens fremkomst.

 

Stk. 4. Repræsentantskabsmødets opgaver.

På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægger regionsbestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne år. Nedsatte udvalg aflægger beretning og kassereren fremlægger det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger, budget og forslag til kontingent. Herudover aflægger formanden for regionsrådsgruppen og en regional repræsentant i partistyrelsen beretning Der foretages valg til arbejdsudvalget af:

Formand, kasserer samt 2 forretningsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år for 2 år. Næstformand, sekretær samt et forretningsudvalgsmedlem vælges i lige år for 2 år. Formanden er medlem af hovedbestyrelsen Regionens 5 medlemmer af hovedbestyrelsen vælges på repræsentantskabsmødet i lige år. Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret. For at blive bragt i forslag som kandidat til forretningsudvalget eller som hovedbestyrelsesmedlem, skal en kandidat være foreslået af en foreningsgeneralforsamling eller et repræsentantskabsmøde/kredsgeneralforsamling i en kreds.
Forslag til kandidater skal være tilsendt regionsbestyrelsen senest 14 dage forud for mødet. Regionsbestyrelsen er ligeledes forslagsberettiget. Nuværende medlemmer, der ønsker at genopstille, betragtes også som kandidater. Til forretningsudvalget stemmes der om hver post for sig. For at opnå valg skal en kandidat have mindst 50 procent af de gyldige, afgivne stemmer. Er der ingen af kandidaterne, der opnår dette, stemmes der igen blandt de 2 kandidater med flest stemmer i 1. runde. Til hovedbestyrelsen stemmes der samlet om posterne. Der skal stemmes på 1 mindre end det antal poster, der skal vælges til. De personer, der opnår flest stemmer til de valgbare pladser, er valgt i den rækkefølge stemmerne angiver. Valgperioden gælder for 2 år. I tilfælde af afgang i utide kan regionsbestyrelsen konstituere frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. Imellem repræsentantskabsmøderne ledes regionsorganisationen af bestyrelsen, der består af forretningsudvalget valgt på repræsentantskabsmødet, kredsformændene og 1 repræsentant fra DSU. Adgangsberettigede er tillige partiets valgte regionsrådsmedlemmer, partiets folketingskandidater og partistyrelsesmedlemmer i regionen samt formændene for regionsorganisationens permanente udvalg.
Regionsbestyrelsen afgør herudover selv, hvem der kan deltage i regionsbestyrelsesmøderne. Regionsbestyrelsen mødes normalt hver anden måned. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor regionsbestyrelsen for udførelsen af det daglige arbejde.
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 1. Kredsorganisationernes ydelser.

Udgifter til regionsorganisationens virksomhed afholdes af kredsorganisationerne. Indtægter herfor opkræves som beløb pr. registreret medlem og kan opkræves via foreningskontingenterne.


Stk. 2. Udgifter til regionsrådsvalg.

Til udgifterne for regionsorganisationen i forbindelse med regionsrådsvalget og mellemvalgsaktiviteter henlægges nødvendige beløb i en valg- og informationspulje. Midlerne fra »5 % reglen« indgår i denne pulje. Puljen skal opføres særskilt i regnskabet.


Stk. 3. Offentlige tilskud.

Regionsorganisationen skal oprette en særlig konto i bank eller på giro hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til regionspolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes, det år støtten udbetales. Der skal inden to måneder efter regionsrådsvalget indsendes ny ansøgning til Regionsrådet om partistøtte.


Stk. 4. Regnskabsår og revision.

Regionsorganisationens regnskabsår er fra den 1/1 - 31/12.


Stk. 5. Tegningsrettigheder.

Regionsorganisationen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller efter beslutning på repræsentantskabsmødet. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom, skal godkendes på et repræsentantskabsmøde.

Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokraterne i Hovedstadsregionen, betaler mindst 5 % af bruttobeløb, der udbetales som løn, honorarer, diæter eller lignende for opgaven, til partiet. Beløbet opkræves af regionskassereren og indsættes i valg- og informationspuljen. Regionsbestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen. Udgifter til rejse og ophold, der refunderes over den kommunale udbetaling af løn og vederlag kan fratrækkes, før der betales partiskat. Der kan ikke foretages fradrag for andre udgifter eller løntab. Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt. Der indbetales partiskat minimum én gang i kvartalet af det udbetalte beløb. For mindre beløb en gang om året. Senest 10. januar i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende indbetaling af 5 % pengene medfører tab af medlemskab på samme måde som manglende indbetaling af kontingent.

Kongressen henstiller, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser samt repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer. Endvidere ved udpegning til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til regionsrådsvalg.

Afvigelse fra vedtægterne kan kun ske efter en repræsentantskabsbeslutning med 2/3 flertal og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav. Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen.

 

Således vedtaget på regionsrepræsentantskabsmødet 15. april 2010