Samværspolitik

Socialdemokratiets Samværdspolitik

Her på siden kan du læse om Socialdemokratiets samværspolitik. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen.


Vedtaget i Hovedbestyrelsen, februar 2021

 

Socialdemokratiet skal være et parti og en organisation med plads til alle. Et fællesskab, hvor alle skal føle sig velkomne, være trygge og mødes med gensidig respekt. Der skal være plads til den enkelte uanset køn, seksualitet, kønsidentitet, etnicitet, religiøs overbevisning mv. Vores udgangspunkt er, at alle mennesker er unikke, tænkende og reflekterende mennesker. Alle skal behandles ligeværdigt.

 

Vores grundlæggende politiske værdier om frihed, lighed og solidaritet skal også være bærende internt i partiet og organisationen og i vores måde at omgås hinanden. I Socialdemokratiet stræber vi efter en kultur, hvor alle bliver hørt, set og involveret. Som politisk parti skal vi kunne rumme forskelligheder, uenigheder og en politisk debat med højt til loftet, hvilket forudsætter en helt grundlæggende tryghed. Vi skal sammen skabe et trygt miljø, hvor krænkende adfærd (chikane, mobning, seksuel chikane, homo-, bi- og transfobi og alle former for diskrimination) ikke finder sted, og hvor der bliver handlet, hvis det alligevel forekommer Formålet med samværspolitikken er at udtrykke, hvilken kultur der skal være bærende i Socialdemokratiet samt hvilket ansvar man har som leder i Socialdemokratiet.

 

Socialdemokratiets samværspolitik består af:

  1. Lederkodeks; der beskriver det særlige ansvar, der påhviler tillids- og folkevalgte.
  2. Adfærd i Socialdemokratiet; der beskriver, hvilken adfærd der ønskes.
  3. Kursus- og aktivitetspolitik; der beskriver særlige regler og opmærksomhedspunkter for arrangementer i partiet.
  4. Uddannelse af ledere og undervisere; der beskriver, hvordan partiets tillids- og folkevalgte uddannes ift. det særlige ansvar, der påhviler disse.

Samværspolitikken gælder for alle medlemmer af Socialdemokratiet, men er særligt henvendt til ledere i partiet. Ved ledere forstås alle partiets tillidsvalgte og folkevalgte.

Alle har et ansvar for, hvilken kultur der udvikles i organisationen, men som leder har man et særskilt ansvar. Som ledere i Socialdemokratiet forstås alle, som besidder et tillidshverv. Ledere i Socialdemokratiet er kulturbærere og afgørende medskabere af et trygt og tillidsfuldt fællesskab. Som ledere skal vi gå forrest i løsningen af en af vores kerneopgaver: Socialdemokratiet skal være det politiske parti i Danmark, der har den stærkeste medlemsorganisation. Altid med tryghed og tillid som udgangspunkt. Vi er en medlemsorganisation, der har til formål at udvikle politik, vælge repræsentanter for politikken og føre valgkampe for at få gennemført politikken. Det gælder til kommunerne, regionerne, Folketinget og Europa-Parlamentet. Det forudsætter også, at ledere i alle led har fokus på at sikre ligeværdige relationer og et godt, tillidsfuldt og trygt internt liv i organisationen.

 

Det socialdemokratiske lederskab skal være:

Demokratisk: Alle skal kunne komme til orde. En leder skal være imødekommende overfor nye idéer og forslag og behandle alle ligeværdigt.

Visionært: En leder skal understøtte en kultur, hvor medlemmer har lyst til at engagere sig og udvikle sig – og måske opstille til organisatoriske eller politiske poster i partiet.

Trygt: En leder skal sikre et godt samvær i organisationen, hvor der er plads til forskellighed og altid er ligeværd. En leder skal tage sig godt af alle medlemmer – nye som gamle. En leder skal sikre en sober og professionel omgangstone. Det gælder også den digitale omgangstone. Krænkende adfærd tolereres ikke. En leder er forpligtet til at tage henvendelser om krænkende adfærd alvorligt og handle på disse.

Professionelt: En leder skal være en god ambassadør for Socialdemokratiet – både internt og eksternt. En leder skal frigøre sig fra egne evt. stereotype forestillinger og agere nøgternt. Uenigheder skal håndteres respektfuldt og sagligt. Som leder går man forrest og agerer loyalt overfor det socialdemokratiske lederkodeks. Efter valg til en tillidspost er det obligatorisk at deltage i onlinetræning om bl.a. kultur, ligestilling, ledelse og magtforhold (se mere under punkt 4).

Socialdemokratiets medlemmer og ledere yder et stort bidrag til Socialdemokratiet og til, at partiet lever op til vælgernes tillid. Det gør sig gældende i både ord og handling. Adfærden både mellem medlemmer og udadtil skal være præget af ordentlighed, anstændighed og respekt.

 

Krænkende adfærd tolereres ikke, uanset på hvilket organisatorisk niveau det finder sted i Socialdemokratiet, og der skal altid blive handlet på henvendelser vedrørende krænkende adfærd. Det gælder på ethvert tidspunkt både i hverdagen og ved festlige lejligheder. Alkohol er aldrig en undskyldning for krænkende adfærd.

 

Alle medlemmer har ret og opfordres til at sige fra, hvis deres grænser overtrædes. Det gælder både, hvis man selv krænkes eller hvis man er vidne til, at andre bliver krænkede. Krænkende adfærd sanktioneres proportionelt (se retningslinjer mod krænkende adfærd herunder chikane og seksuel chikane).

Alle medlemmer skal føle sig trygge og velkomne til Socialdemokratiets aktiviteter og arrangementer, hvad enten de er lokalt, regionalt eller centralt arrangerede og foregår fysisk eller online. Arrangører, ledere og undervisere har en særlig forpligtelse til at sikre dette.

 

Alle undervisere og ledere i Socialdemokratiet skal derfor uddannes i samværspolitik, herunder også håndtering af krænkende adfærd, ledelse af frivillige, magtforhold, ligestilling, ligeværdige relationer, konflikthåndtering m.m. (se mere under punkt 4).

 

Kurser og aktiviteter i Socialdemokratiet er oftest henvendt til voksne. Man skal være minimum 13 år for at kunne deltage i aktiviteter i Socialdemokratiet uden ledsagelse af en egen udpeget ansvarlig person over 15 år. Såfremt en lokal organisation har tilknyttet et medlem under 15 år, og vedkommende deltager fast i aktiviteter mere end to gange om måneden, skal der udpeges en ansvarlig person, som også er til stede hver gang. Der skal indhentes børneattest på vedkommende. Hvis et medlem under 15 år deltager fast i en afgrænset periode, f.eks. i en kampagne eller i en valgkamp, skal der ligeledes tilknyttes en ansvarlig person, og der skal indhentes børneattest på vedkommende. Hvis medlemmet ledsages af en egen udpeget person over 15 år, behøver der ikke indhentes børneattest. Medlemmer under 15 år kan ikke deltage i aktiviteter i Socialdemokratiet, hvor der er overnatning, uden ledsagelse af en egen udpeget ansvarlig person.

Ledere i Socialdemokratiet og undervisere til nationale aktiviteter kan ofte være dem, som håndterer sager på stedet ift. krænkende adfærd. Derfor er det vigtigt kontinuerligt at give ledere og undervisere redskaber og værktøjer til at kunne håndtere forskellige komplekse situationer og udfordringer, som kan opstå i et stort og bredtfavnende parti.

Derfor vil alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert forår gennemgå et online træningsforløb. Alle nyvalgte efter valg til Folketinget og Europa-Parlamentet samt efter kommunal- og regionsrådsvalg vil også gennemgå samme online træningsforløb. Deltagelse i det online træningsforløb er obligatorisk.

 

Træningsforløbet vil bl.a. omhandle:

  • ­Organisationskultur
  • ­Håndtering af krænkende adfærd herunder chikane, seksuel chikane, mobning og diskrimination
  • ­Ledelse af frivillige
  • Ligestilling og styrken ved mangfoldighed­
  • Magtforhold og ligeværdige relationer
  • ­Konflikthåndtering

 

Udvalgte punkter vil også blive gennemgået på det månedlige onlinemøde for nye formænd, ligesom de tages op i andre kursussammenhænge i partiet.

 

Alle formænd og undervisere skal uddannes i håndtering af sager ift. krænkende adfærd, og der stilles vejledninger til rådighed for håndtering af sager indeholdende bl.a. spørgeguide, håndtering af anonymitet og fortrolighed samt evt. efterværn til de involverede parter. Ligeledes vil alle ledere og undervisere en gang årligt modtage online opmærksomhedstræning ift. krænkende adfærd. Samværspolitikken evalueres af Hovedbestyrelsen årligt senest ved udgangen af fjerde kvartal, hvorefter den videreformidles til alle tillidsvalgte, folkevalgte og undervisere. Ligeledes modtager nyvalgte tillidsvalgte og folkevalgte samværspolitikken.