Et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Vi ønsker et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen - men hvordan?Det kalder på holdbare og faglig velfunderede løsninger.

Vibeke Westh (A) Vibeke Westh, Regionsrådsmedlem samt medlem i Region Hovedstadens udvalg for det nære sammenhængende sundhedsvæsen og medlem af Danske regioner udvalg for det nære Sammenhængende sundhedsvæsen. Medlem af sundhedsklyngen ” BYEN”

 

AF Vibeke Westh

Patienter og borgerne skal fremover have adgang til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen og ikke falde mellem to stole i sundhedsvæsnet.

  • Mange flere skal hjælpes i eget nærmiljø og undgå unødige indlæggelser.
  • Børn og unge med psykiske lidelser skal have mere støtte og faglig velkvalificeret hjælp.
  • Borgere med behov for hjælpemidler skal nemt kunne få disse og den hjælp der behøves til at mestre et godt liv
  • Kommuner og regioner skal afprøve nye samarbejdsmodeller, så patienterne oplever én indgang til det nære sundhedsvæsen
  • Sikre meget mere inddragelse af patienten og pårørende, bedre sammenhæng i udredning, behandling og rehabilitering - og i sidste ende en større tryghed og tilfredshed for den enkelte patient.
  • Patienter har brug for behandling og skal have det der, hvor det giver bedst mening – uanset om det er på et hospital, hos deres praktiserende læge eller i deres eget hjem. Regionerne har behandlingsansvaret i det samlede sundhedsvæsen og har derfor også et stort ansvar for at sikre gode overgange og for at sikre kvaliteten, når opgaver aftales udført uden for hospitalerne.
  • Overgangene mellem fx praktiserende læge, hospital og de kommunale sundhedstilbud er sundhedsvæsenets akilleshæl. Patienterne risikerer at blive tabt, hvilket kan føre til forværring af sygdom, patientskade og utryghed.

Vi er i gang i Region Hovedstaden og de 29 kommuner, at etablere tværsektorielle sundhedsklynger. Ifølge en aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL, fra 11. juni 2021, skal sundhedsklynger etableres i tilknytning til de 21 akuthospitaler for at skabe mere sammenhængende behandling og tilbud på tværs af hospitaler, kommunale plejetilbud og almen praksis.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj er med i alle og regionsrådspolitikkere er med fordelt via konstitueringsaftalen sammen med borgmestrene fra alle 29 kommuner. Det er et stærkt forum og det skal være med til at levere holdbare løsninger for patienterne, pårørende, borgene og medarbejderne.

Styrkelsen af sundhedsklynger er en del af en national strategi, der skal håndtere udfordringen med en voksende ældrebefolkning, med stigningen i kroniske sygdomme, mindske presset på hospitalerne og lægge mere vægt på behandling og pleje i den primære sektor og i hjemmet.

Aftalen fastlægger behovet for at udvide datadeling og indsigt på tværs af sektorer, som for eksempel hospitaler og speciallægebehandling, almen praksis og kommunal pleje.
sammenhængende sundhedspleje og brugen af data og digital teknologi til at understøtte transformationen mod et mere sammenhængende sundhedssystem.

Vi har allerede mange data til rådighed, og den største udfordring er ikke at generere nye data og udvikle nye databaser, men at transformere de tilgængelige data til information der kan bruges til at træffe beslutninger på tværs af sektorer. Deling af og adgang til data på tværs af sektorer - hospitaler, speciallægebehandling, almen praksis, kommunale plejetilbud, skal gøres lettere og fremmes.

Der mange opgaver der skal løses for at skabe det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Derfor er det vigtigt at vi samler bred opbakning fra borgene for at kunne skabe disse forandringerne og deres egen involvering i egen sundhed og sygdom.

Her har vi også en meget klar opgave i at udrydde uligheden i sundheden og sikre lige adgang til sundhedsvæsenet og løsninger til at inkluderer alle.

Vi skal have udviklet flere nemme digitale løsninger.

Det betyder også at vi skal have skabt faglig stolthed, bedre løn og arbejdsvilkår, involvering og muligheder for sundhedspersonalet.  For uden stærke faglige og tilfredse medarbejdere er det svært at skabe de holdbare løsninger.