Politisk udtalelse 2021 - ordinært repræsentantskabsmøde

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. august 2021 i Socialdemokratiet Region Hovedstaden.

 

Region Hovedstaden er rammen om tilværelsen for en tredjedel af landets indbyggere. Det er derfor af største betydning, at Socialdemokratiet fastholder ledelsen af arbejdet i Regionen. Regionen driver hospitalerne og psykiatrien og har dermed hovedansvaret for det danske sundhedsvæsen. Lighed i sundhed, en stærk, forebyggende indsats, tidssvarende behandlingstilbud, udvikling og udbygning kendetegner Socialdemokratiets indsats. Vi vil tillige virke for et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem regionen og kommunerne.

Vi har tillid til, at den socialdemokratiske regering under statsminister Mette Frederiksens ledelse vil arbejde for at sikre også Region Hovedstaden det fornødne økonomiske grundlag under vores sundhedsvæsen. Vi tilsiger derfor regeringen vores opbakning til den fortsatte udbygning af det danske velfærdssamfund.

 

Socialdemokratiet sætter patienterne først i Region Hovedstaden

Når Socialdemokratiet i Region Hovedstaden og regionsrådsformand Lars Gaardhøj går til valg i november, er det med det erklærede mål, at patienterne i Region Hovedstaden i den kommende valgperiode skal være mere tilfredse med deres behandlingsforløb end nu. Samtidig skal der gøres op med uligheden i sundhed, der stadig koster almindelige mennesker adskillige tabte leveår eller en forringet alderdom efter et langt arbejdsliv. Men helt centralt står indsatsen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og en tilbagevenden til hverdagen, hvor også sammenhængende grøn kollektiv trafik er vigtig.

 

Puklen af udskudte behandlinger og operationer skal væk 

Tusindvis af operationer og behandlinger er blevet udskudt i det offentlige sundhedsvæsen grundet først covid pandemien og dernæst sygeplejerske strejken. Vi mener, at denne pukkel skal høvles væk hurtigst muligt. Patienterne og borgerne kan ikke være tjent med at vente hele og halve år på nødvendige operationer og behandlinger for at få hverdagen til at hænge sammen, gå på arbejde og have det gode liv, vi mener, alle fortjener. Derfor vil Socialdemokratiet sætte sig i spidsen for, at Region Hovedstaden hurtigst muligt får afviklet de udsatte behandlinger og operationer. Det forventer borgerne - med rette. 

 

Mere tilfredse patienter  

Når sygdom og ulykke rammer, og man får behov for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal man føle sig velkommen, tages i hånden og modtage den fornødne information forud for, under og efter endt behandling. Fagligheden skal være høj, men det skal den menneskelige relation også. Alle skal mødes med respekt og værdighed og behandles godt uanset baggrund og personlige ressourcer. 

Vi vil derfor se på hvilke afdelinger og områder, hvor regionens ledelse og personale gør det rigtig godt og så hente inspiration til at udbrede den gode kultur og de gode erfaringer til alle regionens hospitaler, psykiatri og sociale tilbud. Vi vil tage udgangspunkt i patienternes egne tilbagemeldinger og sætte mål for en styrket patienttilfredshed og vi mener, vi i den kommende valgperiode skal gå efter at have de mest tilfredse patienter. 

 

Lighed i sundhed er socialdemokratisk hjerteblod

Fri og lige adgang til sundhed bryster vi os af i Danmark, men samtidigt ser vi, at forskellene øges, og den gennemsnitlige levealder kan svinge med adskillige år fra en kommune til en anden. Vi har et stort ansvar for at løfte psykiatrien og række ud til samfundets allermest sårbare og udsatte, og for at skabe et rummeligt og inddragende sundhedsvæsen.

Men vi vil i den kommende periode også sætte fokus på de mange danskere, der passer deres job, men ikke deres sundhed. Ofte er det borgere, der kun har lidt eller ingen uddannelse, som hverken opsøger egen læge eller hospital. Den store gruppe vil Socialdemokratiet i den kommende periode sætte fokus på gennem nye alliancer med arbejdsgivere, fagforeninger, aftenskoler og civilsamfundet bredt, for her ligger en stor skjult ulighed i sundhed. 

 

Det nære sammenhængende sundhedsvæsen 

Socialdemokratiet i Hovedstaden vil udvikle sundhedsvæsenet, så det bliver nemmere at blive behandlet i eget hjem eller tæt på, og sammenhængen forbedres. Ny teknologi gør det muligt at tænke nyt med mange fordele for borgerne. Den nye virkelighed vil Socialdemokratiet i Hovedstaden omfavne og udfolde ved fx at gå aktivt ind i de kommende sundhedsklynger for at styrke sammenhængen mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen og egen læge. Det skal være slut med, at borgerne falder mellem to stole ved udskrivelse fra hospitalet og vi mener derfor at hospitalet ved udskrivelse skal have behandlingsansvaret i 72 timer efter udskrivelse. Ligeledes mener vi at regionen skal have flere udgående muligheder, som giver værdi for patienten, men også mere lighed i sundhed, da ældre og udsatte således får nemmere ved at passe deres behandling. Der er blevet talt om det nære sammenhængende sundhedsvæsen, nu skal det for alvor realiseres. 

 

Grøn sammenhængende trafik 

Socialdemokratiet i Hovedstaden vil styrke den kollektive trafik samt cyklismen. Det vil vi, fordi vi bliver flere borgere i regionen, og vi sander til i trængsel, hvis ikke den nuværende vækst i privatbilismen vendes, og andre transportformer styrkes. Derfor vil vi styrke den regionale busdrift, lokaltog og kommende letbane i ring 3, der åbner i 2025. Den regionale busdrift skal fremover alene køre på el, så udledningen af CO2 reduceres markant, og ligeledes skal lokaltog omlægges fra diesel til el. Vi ønsker også styrke cyklismen ved at bakke op om flere supercykelstier rundt i regionen. Socialdemokratiet ønsker også, at regionens egne køretøjer skal være elbiler, ligesom vi sikre god kollektiv tilgængelig til regionens hospitaler og uddannelsesinstitutioner, så unge ikke vælger bilen. Vi mener, at Region Hovedstaden skal gå foran i den grønne omstilling - også vedrørende transporten. Det er den ansvarlige måde at give regionen videre til vores børn og børnebørn.

 

Plads og lige muligheder til alle

Det er godt at leve og bo i den danske hovedstadsregion. Her er højt til loftet og plads til alle, der vil det åbne og demokratiske Danmark. Vi er ét stort fællesskab. Vi mener, at alle mennesker er ligeværdige, og derfor skal have samme muligheder for et godt liv. Vi vil ikke acceptere store forskelle og stigende ulighed, som kan aflæses i, hvor man bor, hvilken uddannelse eller social baggrund man har. Det er et politisk ansvar at sikre lige muligheder for Region Hovedstadens borgere. Det er vores værdigrundlag og pejlemærke, når vi sætter politiske mål og rammer for sundhed, uddannelse, trafik, klima og miljø.